Formation de multiplicateurs. Cefis

Appel aux multiplicateurs

Depuis octobre 2016, le CEFIS organise régulièrement des formations de multiplicateurs en langue française, portugaise et anglaise. Plus de 300 multiplicateurs de multiples nationalités différentes ont suivi la formation, majoritairement des Luxembourgeois, des Portugais, des Français et des Belges.

 

Opruff fir Multiplikateuren

Waat ass ee Multiplikateur ?
Ee Multiplikateur ass eng Referenzpersoun a senger Communautéit, an sengem Bekanntekrees, senger Institutioun. Hien ass d’Bindeglidd tëscht senger respektiver Communautéit an der Lëtzebuerger Gesellschaft. Hien ass an direktem Kontakt zu senge verschiddene Bekanntekreeser an de Veräiner, am Sportsclub, ob der Aarbecht …Hien ass engagéiert an weess Bescheed iwwer aktuell sozial Erausfuerderungen an kennt sech och am Lëtzebuerger Walsystem aus.
Ee Multiplikateur informéiert iwwert d’Gemengen- an d’Europawalrecht am Kader vun Informatiounsversammlungen, Diskussiounen, a sengem Bekannten- a Familljekrees.

Firwat eng Formatioun fir Multiplikateuren?
Déi auslännesch Matbierger hunn ënnert bestëmmten Konditiounen d’Recht sech op d’Wielerlëschten fir d’Gemengen- oder Europawalen anzeschreiwen.
D’Zil vun der Formatioun ass et de Léit déi drun deelhuelen verschidde Kompetenzen mat op de Wee ze ginn :
• Bescheed ze wëssen iwwert déi gesetzlech Bedéngungen fir sech op d’ Wielerlëschten anzedroen
• Politesch Kompetenzen ze kënnen an déi wichtegst dorënner fir d’Zilgrupp ze identifizéieren
• Iwwerzeegend op d’Zilgrupp awierken fir dat dës Léit sech op d’Gemengewallëschten androen

D’Participatioun un der Formatioun geschitt op fräiwëlleger Basis. D’Formatioun ass gratis. D’Organisateuren erwaarden sech awer dat déi Léit déi un der Formatioun deelhuelen sech voll a ganz an hier Roll vum Multiplicateur eraknéien a souvill wei méiglech Leit an hirem Ëmfeld iwwerzeegen sech fir d’Gemengewalen anzeschreiwen.

Fir weider Informatiounen kënnt Dir Kontakt mam Cefis ophuelen :Tel : 44 743 504
mail : cefis@cefis.lu
mail : nenad.dubajic@cefis.lu

 

APPEL AUX MULTIPLICATEURS

Multiplicateur c’est quoi ?
Un multiplicateur est une personne de référence au sein de sa communauté, de son groupe de référence, de son institution. Il est un pont entre son public et la société luxembourgeoise. Il est autant intégré dans sa communauté que dans la société d’accueil. Il est en contact direct avec ses membres, c’est le cas par exemple d’un responsable d’une association, d’un club de sport, d’une entreprise, d’une délégation du personnel, etc.

Il est impliqué et au courant des enjeux socio-politiques qui se posent en matière de démocratie et droit de vote.

Un multiplicateur permet de diffuser l’information sur le droit de vote aux élections par des séances d’information, des discussions dans sa famille, entre ami(e)s, dans divers endroits.

Pourquoi des formations de multiplicateurs ?

Pour participer aux élections, les résidents étrangers ont le droit, sous certaines conditions, de s’inscrire sur les listes électorales.

Une formation de multiplicateurs a pour objectif de donner différentes compétences aux participants, notamment :

Connaître le contexte juridique et les conditions légales pour s’inscrire sur les listes électorales communales et européennes.

Connaître les compétences politiques et identifier celles qui sont les plus importantes pour leur public

Communiquer de manière efficace avec leurs membres pour les convaincre de s’inscrire sur les listes électorales communales.

La formation des multiplicateurs fonctionne sur base du volontariat, elle est gratuite. Cependant les organisateurs souhaitent que les participants à la formation jouent pleinement leur rôle de multiplicateur en mettant à profit la formation et en convainquant leur entourage à s’inscrire sur les listes électorales.

Pour toutes informations, vous pouvez prendre contact auprès du CEFIS
Tel : 44 743 504
mail : cefis@cefis.lu
mail : nenad.dubajic@cefis.lu

 

Call for multipliers
A multiplier is a reference person in his/her community, reference group, institution. S/he plays a bridging role between her/his public and Luxembourg society. S/he is integrated in both her/his community and the host society. That is the case for instance of a leader of an association, a sports club, a company, a staff delegation.

S/he is involved and aware of the socio-political issues regarding democracy and the right to vote.

A multiplier disseminates information on the right to vote at local elections through information sessions, discussions within its family, between friends and in several places.

Why is this training necessary ?
To participate at the local or european elections, foreign residents in Luxembourg may register as voters on the electoral list, under certain conditions.

The training course for multipliers aims at improving skills of the participants, such as :
• knowing the legal framework and requirements to register as a voter on the electoral lists
• knowing the competencies of political authorities and identifying the most important for its target audience
• communicating in an efficient way in order to convince its target audience to register as voters on the local electoral list.

For further informations, please contact CEFIS :
by phone : 44 743-504
by e-mail : Cefis@cefis.lu
or : nenad.dubajic@cefis.lu