Flyer ou modèle d'annonce au bulletin communal

Léif Awunnerinnen, Léif Awunner,

 

Gemeng a hir Integratiounskommissioun organiséieren geschwënn e “Sproochecafé” a ville verschidde Sproochen (Lëtzebuergesch, Franséisch, Englesch, Chinesesch..) .

“Sproochecafé” as geduecht fir Äre Vocabulaire, Äert Wëssen an e puer Sproochen an d’Praxis ëmzesetzen an dobäi Lait vu vill verschidde Kulture kennen ze leieren.

Verlaangte Sproochenniveau : A1 ofgeschloss

Aschreiwungsfraisen : XX € fir XX « Sproochecafé » vun 90 Minutten

Wou? : ( Lokal) ( ajouter un plan)

Umeldungen  beim XXXX Büro XXXX an der Gemeng – contactéier XXXX

d’Deeg an d’ Auerzäite ginn den interesséierte Leit matgedeelt 

Zilgrupp : Awunner aus der Gemeng

Très chères habitantes et très chers habitants,

La Commune et sa Commission d’Intégration organisent très prochainement des Cafés des Langues pour les personnes intéressées à s’exprimer dans de nombreuses langues (luxembourgeois , française, anglais, chinois …) .

Le Cafés des Langues a comme objectif de vous permettre de pratiquer une des langues proposées et de découvrir la richesse linguistique et culturelle des résidents de notre commune

Niveau de base requis pour participer aux tables de conversation minimum A1 terminé

Frais d’inscription : XX € pour XXXX tables de conversation de 90 minutes

Où? : ( indiquer lieu) ( ajouter un plan)

Inscriptions : auprès de M/Mme bureau XX dans la commune – contact XX  ( email / téléphone)

Les jours et horaires exacts seront communiqués aux gens qui se seront inscrites

Public cible : résidents de la commune

 

APPEL À ANIMATEURS – BÉNÉVOLES!

Recherchons des animateurs-bénévoles (H/F) s’exprimant parfaitement

dans une ou plusieurs langues

pour animer une tables de langue du Café des Langues.

Où: XXXX ( indiquer l’adresse exacte)

Inscriptions : auprès de M./Mme bureau XX dans la commune – contact ( email ou téléphone)

les jours et horaires exacts seront fixés de commun accord avec les bénévoles intéressés

******

BENEVOLE ANIMATEUREN GESICHT !

Mir sichen Benevoller (M/F) di e Sproochendësch an enger oder verschidde Sproochen

an eiser Gemeng kéinten animéieren.

Wou? : ( Adresse vum Lokal )

Dir kennt Iech umellen beim Här/Mme XX Büro XX an der Gemeng – contact ( email oder Telephone)

Deeg an d’ Auerzäite gi mat den interesséiert Benevolle festgeluecht