BETREIT WUNNEN FIR JONK LEIT – HESPERANGE

D ‘Struktur « Betreit Wunnen fir Jonk Leit » ass eng Opnamstruktur fir jonk Erwuessener am Alter vun 18 bis 26 Joer, déi sech an Nout befannen an net méi an hirer aktueller Familljesituatioun liewe kennen, laang a Strukture gelieft hunn oder sech op der Strooss befannen. Si erliewen de Passage an d’ Erwuessene Welt ganz schwiereg, sou datt Betreit Wunnen hinnen als Struktur d‘Méiglechkeet gëtt, sech autonom ze entwéckelen, hier perséinlech Fäegkeeten ze entfalen an hier Kompetenzen ze entdecken.

Wat bidd Betreit Wunnen?

 • 13 Plaze fir eleng stoend jonk Leit am Alter tëscht 18 a 26 Joer
 • · Temporär Wunnméiglechkeet (maximal 3 Joer)
 • · Begleedung an Ënnerstëtzung am alldeegleche Liewen
 • · Ënnerstëtzung zur perséinlecher Entwécklung
 • · Ënnerstëtzung dat eegent Verantwortungsbewosstsënn ze entwéckelen
 • · Ënnerstëtzung bei schouleschen a beruffleche Problemer
 • · Ënnerstëtzung bei familiären a soziale Problemer
 • · De Jonken d ‘Méiglechkeet bidden hier perséinlech Projeten aus ze bauen
 • · Intensiv psycho-sozial Betreiungsaarbecht
 • · Extern Viraarbecht bei enger zukünfteger Opnam
 • · Extern Begleedung bidde mir och bei akuter Hëlleflosegkeet un

Wat sinn d’ Viraussetzungen?

De Jonke soll Bereetschaft weisen un senger Problematik ze schaffen, andeems mam Jonken zesummen un Léisungsstrategië geschafft gëtt. Dat ganzt gëtt an engem éducatif individuelle Projet mat him zesumme realiséiert an ëmgesat.

 

Structure d’accueil pour jeunes adultes

La structure « Betreit Wunnen fir Jonk Leit » est une structure d’accueil pour jeunes adultes de 18 à 26 ans, qui soit vivent en situation de détresse et ne peuvent plus continuer à habiter dans leur situation familiale actuelle, soit vivent depuis longtemps dans d’autres structures, soit sont sans abri.

Le service a comme objectif l’accompagnement de jeunes vivant de manière difficile le passage vers le monde adulte, vers une autonomie et un développement de leurs compétences sociales et personnelles.

Offre :

 • 13 places pour jeunes célibataires de 18 à 26 ans ;
 • un Logement temporaire (maximum 3 ans);
 • un accompagnement dans la vie quotidienne;
 • un soutien au développement personnel;
 • un soutien pour développer un sens de responsabilité;
 • un soutien en cas de problèmes scolaires et professionnels ;
 • un soutien en cas de problèmes familiaux et sociaux;
 • une aide à la réalisation de projets personnels ;
 • un travail psychosocial intensif;
 • une prise en charge externe pour un futur encadrement;
 • un accompagnement externe pour personnes en détresse aiguë

Exigences?

Les jeunes doivent montrer une bonne volonté pour surmonter leurs problèmes. Ensemble avec les jeunes, le service travaille sur des stratégies de solution. Il s’agit d’un projet éducatif individuel qui permet de s’adresser à la personne dans son ensemble.

 

 

Kontakt :

Betreit Wunnen fir jonk Leit

406, rte de Thionville
L-5884 HESPERANGE
Luxembourg

 

 

GSM.: (+352) 621 815 088

Email: betreitwunnen@sej-hesper.lu

www.betreitwunnenhesper.lu